Regulamin sklepu

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym Sido jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
 2. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów przez podmiot Sido Sidorek, Wróblewski sp.j. z siedzibą w Suwałkach , ulica Diamentowa 6, 16-400 Suwałki, NIP: 844-15-27-203, REGON: 790263779, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000002992, poprzez sklep internetowy www.sido.com.pl/sklep.
 3. Sprzedaż w sklepie internetowym Sido prowadzona jest tylko na terenie Polski.
 4. Zakupów dokonywać mogą jedynie osoby pełnoletnie.

B. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Każdy Klient dokonujący zakupów podczas rejestracji w sklepie jest zobowiązany do podawania z należytą starannością właściwych, rzetelnych i zgodnych z prawdą danych łącznie z numerem telefonu komórkowego.
 2. Wszystkie produkty sprzedawane poprzez Sklep są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (zł) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki mogą być anulowane przy określonej wartości zakupów.
 5. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon. Opłata związana z realizacją przesyłki stanowi odrębną pozycję na fakturze VAT.
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.
 7. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest każdorazowo potwierdzane poprzez wysyłkę stosownej wiadomości e-mail.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy , gdy towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i ma możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (realizacja częściowa, ustalenie nowego terminu, anulowanie całego zamówienia).

C. PŁATNOŚCI

 1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się :
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą wpływu środków na konto sklepu,
  • w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową lub przelewem elektronicznym – z chwilą autoryzacji transakcji,
  • operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

D. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia są realizowane w najszybszy możliwy sposób.
 2. Realizację wysyłki Sprzedający powierza wykwalifikowanemu przewoźnikowi, z którym ma zawartą umowę o świadczenie usług kurierskich.
 3. Sprzedający ma obowiązek dopilnowania, aby sposób zapakowania i wydania rzeczy sprzedanej zapewniał jej całość i nienaruszalność.
 4. Klient ma obowiązek dokonać wszelkich czynności, które mają na celu sprawdzenie dostarczonej przesyłki, które to czynności umożliwiają ewentualne pociągnięcie do odpowiedzialności przewoźnika z tytułu niewłaściwej realizacji usługi przewozu rzeczy.

E. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Klient może odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na adres e-mail biuro@sido.com.pl lub adres korespondencyjny Sprzedającego, o którym mowa w ust. 2 pkt A. Powyższe uprawnienie nie dotyczy produktów realizowanych na specjalne zamówienie Klienta.
 2. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy jest on zobowiązany niezwłocznie odesłać Sprzedającemu zakupiony towar na swój koszt, a towar winien znajdować się w stanie nienaruszonym. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Sprzedający zwraca Klientowi wszelkie świadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 3. Klient chcąc zareklamować zakupiony towar winien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym i pisemnie określić przedmiot reklamacji i swoje roszczenia.
 4. Zgłaszając reklamację należy podać wszelkie dane niezbędne do identyfikacji zamówienia w szczególności: imię, nazwisko, nazwę firmy, datę i numer faktury VAT, oraz opisać przedmiot reklamacji.

F. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokonywanie zakupów w Sklepie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na to, że dane wymagane w formularzu założenia konta użytkownika lub w formularzu zamówienia będą wykorzystywane przez Sprzedającego w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień.
 2. Dane Klienta mogę być również przekazywane podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu dostawy zakupionych towarów.
 3. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach w ofercie Sklepu, informacje takie będą przekazywane na podany przez Klienta adres w formie wiadomości e-mail. Udzielona zgoda może zostać cofnięta.
 4. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia, zaktualizowania lub skasowania swoich danych korzystając z opcji dostępnych na koncie użytkownika lub kontaktując się ze Sprzedającym.

G. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany towarów znajdujących się w ofercie, ich cen, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 2. W przypadkach, o których mowa powyżej zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Data ostatniej zmiany Regulaminu: 10.12.2018r.

Sprawdź promocje
https://sido.com.pl/wp-content/uploads/2024/07/baner-www-Sido-promo-czekoladowa.png
X